Название статьи Авторы
1 АСОСНОККУНИИ КИШТГАРДОНҲОИ КӮТОҲДАВРИ ПАХТАЮ ЗИРОАТҲОИ ҒАЛЛАДОНАГӢ ДАР ШАРОИТИ ДИВЕРСИФИКАТСИЯИ ИСТЕҲСОЛОТИ КИШОВАРЗӢ / [13] Сардоров М.Н. , Абдурашидова И.Ҷ., , ,
2 ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ПЕРЕХОДНЫХ ПАСТБИЩ / [1] Кодиров К.Г., Норов М.С. , Ибрмовохимов Н., ,
3 ПОЖНИВНЫЕ ПОСЕВЫ НА ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ ЮГО – ЗАПАДНОГО ТАДЖИКИСТАНА / [2] Норов М.С., , Аламуратов Б.Б., , ,
4 ТАЪСИРИ УСУЛ ВА МЕЪЁРҲОИ КИШТ БА САБЗИШИ САҲРОИИ ТУХМИҲО ВА ҚОБИЛИЯТИ ҲАЙЁТГУЗАРОНИИ ЗИРОАТҲОИ ҒАЛЛАДОНАГӢ / [2] Рашидов Қ.А, , Маҳмадёрзода У.М., Ҷабборов Т.Ҷ., Қурбонова Б.А.,
5 САБЗИШИ САҲРОИИ ТУХМИҲО ВА ҚОБИЛИЯТИ ҲАЙЁТГУЗАРОНИИ РАСТАНИҲО ДАР КИШТЗОРИ НАВЪҲОИ ГАНДУМ, ВОБАСТА АЗ УСУЛҲОИ ГУНОГУНИ КИШТ / [0] Рашидов Қ. А. , Маҳмадёрзода У. М., Ҷабборов Т.Ҷ., Қурбонова Б.А.,
6 МАҲСУЛНОКИИ НАВЪҲОИ КАРТОШКА ВОБАСТА БА ДАВОМНОКИИ ДАВРАИ НАШЪУНАМОЁБӢ ВА ВАЗНИ ЛӮНДАҲО ДАР ШАРОИТИ ВОДИИ ВАНҶ / [2] Ғайратов Қ.Х., , , ,
7 СТРУКТУРА УРОЖАЯ И ПАРАМЕТРЫ УРОЖАЙНОСТИ СЕМЯН КОРМОВЫХ БОБОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫРАЩИВАНИЯ / [0] Наврузшоева М. Х., , , ,
8 ХУСУСИЯТИ ЭКО - БИОЛОГӢ ВА ШИФОИИ РАСТАНИИ ЧОЙКАҲАКИ МУҚАРРАРӢ (HYPERICUM PERFORATUM) ДАР ШАРОИТИ ПОМИРИ ҒАРБӢ / [1] Шозиёева Ч.П., , , ,
9 САМАРАНОКИИ ЭНТОМОФАГҲО ДАР ТАНЗИМИ КИРМАКИ СЕБ ДАР ВОДИИ ҲИСОР / [0] Қаҳаров ҚҲ., Бобоазизов Д.А., , ,
10 БАҲОГУЗОРӢ БА САМАРАНОКИИ ФЕРОМОНҲО ВА ИНСЕКТИТСИДҲО БАР ЗИДДИ КИРМАКИ СЕБ ДАР ВОДИИ ҲИСОР / [3] Бобоазизов Д.А., , , ,
11 ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КРАСНОГО СУХОГО СТОЛОВОГО ВИНА ИЗ ВИНОГРАДА СОРТА «КАРА ГУЗАЛЬ» / [0] Хушматов А.Т., , , ,
12 ҲАШАРОТҲОИ ҚАЛАМФУРИ ШИРИН ДАР ГАРМХОНАҲО / [0] Мирзоев Ш.Д., , , ,
13 МАҲСУЛНОКИИ НАВЪҲОИ КАРТОШКА ДАР ПАРВАРИШИ БАРВАҚТИИ БАҲОРӢ, ВОБАСТА БА ИСТИФОДАИ МЕЪЁРИ НУРИДИҲӢ, ДАР ШАРОИТИ ВОДИИ ҲИСОР / [1] Саидов Ф.М., , , ,
14 АГРОТЕХНИКАИ ПАРВАРИШИ ЗИРОАТҲОИ ФОСИЛАВӢ ДАР ШАРОИТИ ЗАМИНҲОИ ОБИИ МИНТАҚАИ ҶАНУБИИ ТОҶИКИСТОН / [0] Давлатова Р.Н., , , ,
15 ДИНАМИКАИ ПАҲНШАВИИ РЕШАҲОИ ДАРАХТОНИ МЕВАГӢ ВОБАСТА АЗ УСУЛИ ОБЁРӢ / [1] Шарипов У.Ғ. , Рашидов Н.Ҷ., Гулов С.М., ,
16 ТЕХНОЛОГИЯИ ИСТЕҲСОЛИ МУМ ТАВАССУТИ МУМОБКУНАКИ ОФТОБӢ ВА БУҒӢ / [0] Шарипов А., Зубайдов К.Ш., Улуғов О.П., ,
17 ТАЪСИРИ ДАРАҶАИ ХӮРОНИДАН БО ИСТИФОДАИ ХӮРОКИ ОМЕХТА БА МАҲСУЛНОКИИ ГӮШТИЮ РАВҒАНИИ ҚӮЧҚОРЧАҲОИ ЗОТИ ҲИСОРӢ / [0] Раҷабов Ф.М., Эсанов С., Ғиёсов Н.Р, ,
18 ИЗМЕНЕНИЕ ЖИВОЙ МАССЫ КОРОВ В ТЕЧЕНИЕ ЛАКТАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ / [0] Каримзода М.Т., , , ,
19 СУРЪАТУ ИНКИШОФИ АВОНАҲОИ ЗОТИ ШВЕДИИ СЕЛЕКСИЯИ ГУНОГУН ДАР ШАРОИТИ ХОҶАГИИ «БАРАКАТИ ЁВОН»-И НОҲИЯИ ЁВОН / [0] Иброҳимов А.Н., Рӯзиев Т.Б., , ,
20 ТАЪСИРИ ДАРАҶА ВА ПУРБАҲО ХӮРОНИДАН БА ТАРКИБИ МОРФОЛОГӢ ВА НАВЪИИ ТАНАИ ҚАССОБИШУДАИ ҚӮЧҚОРЧАҲОИ ЗОТИ ҲИСОРӢ / [0] Эсанов С.Т. , Раҷабов Ф.М., Наботов С.Қ., ,
21 ПЕШГИРИИ ХОСИ КЛОСТРИДИОЗИ ГӮСФАНДОН ДАР ТОҶИКИСТОН / [0] Иматшоев И.Х., Исматов И.А., , ,
22 УСУЛҲОИ ТАШХИСИ ТАБЛАРЗАИ ЭФЕМЕРИИ ЧОРВОИ КАЛОНИ ШОХДОР / [0] Давлатов С.Х., , , ,
23 ХУСУСИЯТҲОИ КОНСТРУКТОРИЮ ТЕХНОЛОГИИ УЗВҲОИ КОРИИ НАРМКУНАКҲОИ ПАНҶАГӢ / [2] Буҳодуров Ш.Б., Воҳидов А.А., Ёқубов Ф.Ф., ,
24 БАЛАНД БАРДОШТАНИ ЭЪТИМОДНОКИИ ХАТҲОИ БАРҚИИ ҲАВОӢ ҲАНГОМИ ИСТИФОДАБАРӢ / [0] Қурбонов А.М., Маҳмуродов Р.Э., , ,
25 ВЛИЯНИЕ ПОЛЕВОЙ ВСХОЖЕСТИ НА СВОЙСТВА ПОТОКА СЕМЯН, СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТОКА СЕМЯН / [0] Юнусова С.С. , Ахунов Т.И., , ,
26 ҚАБУЛ ВА ТАФТИШИ МУҲАРРИКҲОИ ЭЛЕКТРИКИИ АСИНХРОНӢ ПЕШ АЗ ИСТИФОДАБАРӢ / [0] Қурбонов А.М., Маҳмуродов Р.Э., , ,
27 РУШДИ ТЕХНИКА ВА МОШИНОЛОТИ СОҲАИ КИШОВАРЗӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН / [2] Муҳибуллоев Баҳриддин, , , ,
28 МУАЙЯН НАМУДАНИ ТАЛАБОТИ ХОҶАГИҲО БА ВОСИТАҲОИ ЭНЕРГЕТИКӢ БО УСУЛИ НОРМАТИВӢ / [10] Бердиев С.А., , , ,
29 ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО КОРМОРАЗДАТЧИКА ГРАНУЛИРОВАННЫХ КОРМОВ / [0] Зарипов А.А., , , ,
30 РУШДИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИННОВАТСИОНИИ ОБЁРИИ ЗИРОАТҲОИ КИШОВАРЗӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН: ҲОЛАТИ ИМРӮЗА, МУШКИЛОТ ВА РОҲҲОИ ҲАЛЛИ ОНҲО / [0] Икромов И.И., Икромов И.И ., Икромї М.И., ,
31 ОЦЕНКА ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ / [1] Холов Д.Т. , Мухамадиева С.Г., Олимов С.Б., ,
32 ҲОЛАТИ КУНУНИИ ПИРЯХИ ХИРСОН ВА ҲАРАКАТҲОИ ОН / [1] Ҷурабеков Т.М., , , ,
33 РИСКИ И БАРЬЕРЫ В ПОДЪЕМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ТАДЖИКИСТАНА / [0] Максумова Ш.У., , , ,
34 НИШОНДИҲАНДАҲОИ РУШДИ УСТУВОРИ ИНФРАСОХТОРИ ИҶТИМОИИ ДЕҲОТ ВА УСУЛҲОИ МУАЙЯН НАМУДАНИ ОНҲО / [0] Самандаров И.Ҳ., Самандарова З.У., Халикова М.Н., ,
35 МАФҲУМ ВА МОҲИЯТИ САМАРАНОКИИ ИҚТИСОДИИ БАРОБАРКУНИИ ШАРОИТИ ИСТИФОДАБАРИИ ЗАМИНҲОИ ГУНОГУНИ КИШОВАРЗӢ / [2] Носиров Р., Қурбонова Г.К., , ,
36 ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ РАВАНДҲОИ САРМОЯГУЗОРӢ ДАР МИНТАҚАҲО: ПАҲЛУҲОИ НАЗАРИЯВӢ / [2] Бобоев А.А., Тураев Ф.Р., Салмов А.М., ,
37 ТАШАККУЛИ МЕХАНИЗМИ ИҚТИСОДИИ ТАРАҚҚИЁТИ РУШДИ УСТУВОРИ ДЕҲОТ / [0] Мирзоев С.А., , , ,
38 САРМОЯГУЗОРӢ– ОМИЛИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ САМАРАНОКИИ ИСТЕҲСОЛИ ҒАЛЛАДОНАГИҲО / [3] Аминзода З.М., , , ,
39 ЭКOНOМИЧECКAЯ OЦEНКA ЭФФEКТИВНOCТИ PAЗМEЩEНИЯ CEЛЬCКOХOЗЯЙCТВEННЫХ КУЛЬТУP C УЧЁТOМ ПPИPOДНO- ХOЗЯЙCТВEННЫХ ПOТEНЦИAЛOВ КAДACТPOВЫХ ЗOН / [2] Тypaeв A.A., , , ,
40 ТАШКИЛИ КОРХОНАИ ИСТЕҲСОЛИ ШАКАР АЗ ЛАБЛАБӮИ ҚАНД ВА САНОАТИКУНОНИИ ОН / [0] Рустамҷони С.Қ., , , ,
41 ХУСУСИЯТҲОИ ТЕХНОЛОГИЮ СОҲАВИИ ПАРАНДАПАРВАРӢ ВА ТАЪСИРИ ОНҲО БА ТАШКИЛИ БАҲИСОБГИРИИ МУҲОСИБӢ / [0] Манучеҳри Нозимии Раҷабзода, , , ,
42 АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ МАФҲУМИ ИҚТИСОДИИ РУШДИ УСТУВОР / [2] Бобоева Зебо Абдуқодировна, , , ,
43 ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ БОГАРНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ. / [0] Буранов О.В., , , ,
44 АСОСҲОИ НАЗАРИЯВӢ ВА ТАКМИЛДИҲИИ ТАШКИЛИ ЛИЗИНГИ ТЕХНИКАИ КИШОВАРЗӢ / [1] Толибов Д.Қ., , , ,
45 ШАКЛҲОИ ҲАМГИРОИИ КОРХОНАҲОИ ИСТЕҲСОЛИИ АГРОСАНОАТӢ ДАР ШАРОИТИ ВОДИИ РАШТ / [2] Маҷидов Н.А., , , ,
46 СОСТОЯНИЕ И ПУТИ РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВ МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ / [1] Амиршоев Р.Ф., , , ,
47 РУШДИ ҚУТОСПАРВАРӢ ОМИЛИ МУҲИМИ ТАЪМИНИ АҲОЛӢ БО ГӮШТ ВА МАҲСУЛОТҲОИ ГӮШТӢ / [9] Карамова М. А., , , ,
48 АРЗЁБИИ ҲОЛАТ ВА ДУРНАМОИ РУШДИ БОЗОРИ МУОСИРИ САВДОИ ЧАКАНА ДАР ТОҶИКИСТОН АРЗЁБИИ ҲОЛАТ ВА ДУРНАМОИ РУШДИ БОЗОРИ МУОСИРИ САВДОИ ЧАКАНА ДАР ТОҶИКИСТОН Раҳимов Ҳ., Раҳматзода Маликармон Мираҳмади / [1] Раҳимов Ҳ., АРЗЁБИИ ҲОЛАТ ВА ДУРНАМОИ РУШД, , ,
49 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГАХ / [0] Рахимов С.А., , , ,
50 ҶАНБАҲОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШАККУЛ ВА РУШДИ ЗИРОАТКОРИИ ЛАЛМB ДАР МИНТАҚАҲОИ КӮҲӢ / [1] Шералиев Э.Н. , Муминов Ф.Ш., , ,