Название статьи Авторы
1 СИНТЕЗ POLY ( Lys – Ser – Glu ) МЕТОДОМ АКТИВИРОВАННЫХ ЭФИРОВ / [15] Валиев Р., , , ,
2 ТАЪСИРИ ИСТИФОДАИ БИОКОМПОСТ БА ХОСИЯТҲОИ АСОСИИ ФИЗИКАВИИ ХОКҲОИ КУҲАНОБЁРИШАВАНДАИ ХОКИСТАРРАНГИ ТИРАИ ВОДИИ ҲИСОР / [9] Холов Б.Ҳ., , Ҳайдаров З.Ё.,, Боймуродов Р.Б., ,
3 НАШЪУНАМО ВА МАҲСУЛНОКИИ НАВЪҲОИ ПАХТАИ МИЁНАНАХ ДАР ШАРОИТИ НОҲИЯИ ДАНҒАРА / [3] Ҳафизов А.А., , , ,
4 АҲАМИЯТИ АМАЛИИ ЗАҒОЛ (CORNUS MAS) ВА ОМЎЗИШИ МУҚОИСАВИИ БАЪЗЕ АЛОМАТҲОИ УЗВҲОИ ГЕНЕРАТИВИИ ВАЙ ДАР ДУ ШАРОИТИ ГУНОГУНИ ЭКОЛОГИИ ТОҶИКИСТОН / [5] Каримова Ш.А. , Давлатзода С.Х., , ,
5 ИССЛЕДОВАНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКОГО ИОННОГО СОСТАВА АТМОСФЕРНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ / [6] Шарипов С.Р., , , ,
6 ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВЫХ НЕЙТРОНОВ НА БИОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ / [4] Нигораи Зайдулло, , , ,
7 МУАЙЯН НАМУДАНИ НАМУНАҲОИ ОЯНДАДОР АЗ НАМУНАҲОИ СЕЛЕКСИОНӢ (АЗ ТУХМАКҲОИ БОТАНИКӢ) ДАР ШАРОИТИ IN VIVO. СС 2017-2019 / [3] Анварова М., Назаров И.Р., Сафаров М.Р., ,
8 ОСНОВНЫЕ СТВОЛОВЫЕ ВРЕДИТЕЛИ ЛЕСНЫХ ПОРОД ЦЕНТРАЛЬНОГО ТАДЖИКИСТАНА / [9] Давлатова О.С. , Сангов Р., Талбонов Х., Галчабеков Д., Сафаров К.
9 МАҲСУЛНОКИИ НАВЪҲОИ ҚАЛАМФУРИ ШИРИН ДАР ГАРМХОНАҲОИ ПЛЁНКАГӢДАР ВОДИИ ҲИСОР / [1] Мирзоев Ш.Д., Ахмедов Т.А., , ,
10 САМАРАНОКИИ ИСТИФОДАБАРИИ НУРИҲО ДАР ТОКЗОРҲОИ ШАКЛИ ЧОЙЛОБӢ ВА ОМӮХТАНИ САРБОРИҲОИ ГУНОГУН БАРОИ НАВЪҲОИ АНГУРИ ХУРДАНИБОБ ДАР ШАРОИТИ ВОДИИ ҲИСОР / [2] Ҳакимов Ш.У. , Ахмедов Т.А., Қаландаров Р.Ю., Усмонов Н3.,
11 ШИДДАТНОКИИ ТРАНСПИРАТСИЯ ДАР БАРГИ НАВЪИ ҚАТРАБОРОНИ «ЗИДEҲ» ДАР ШАРОИТИ ИҚЛИМИ ШАҲРИ ДУШАНБЕ / [1] Сафаров А.Н., Ҷумъаев Б.Б., Ғайратзода М.Х., ,
12 МУТОБИҚШАВИИ РАСТАНӢ-РЕГЕНЕРАНТҲОИ АНОР ВА АНҶИР БА ШАРОИТИ IN VIVO / [2] Бутаев М.Қ., , , ,
13 ХУСУСИЯТҲОИ ПАРВАРИШИ НАВЪҲОИ БОДИРИНГ ДАР МИНТАҚАИ ОБЁРИШАВАНДАИ НОҲИЯИ ДАНҒАРА / [1] Миралиев И.Р., , , ,
14 THE MASS OF POLLEN POLISH BROUGHT TO THE HIVE FOR GROWING BROOD / [1] Davlatov M.N. , , , ,
15 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И СЕЛЕКЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ПЧЕЛОВОДСТВА / [1] Шарипов А. , Давлатов М.Н., , ,
16 МАҲСУЛНОКИИ ҚУТОСҲОИ ЭКОТИПИ ПОМИРӢ ДАР ВОДИИ ЗАРАФШОН / [2] Соатов С.С., , , ,
17 ИНКУБАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА ЯИЦ КУРОПАТОК МЕСТНОЙ ПОПУЛЯЦИИ РОМИТ, ПРИ КЛЕТОЧНОМ СПОСОБЕ СОДЕРЖАНИЯ / [2] Базаров Ш.Э., , , ,
18 оПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОКЛИМАТА ПЧЕЛИНОГО ГНЕЗДА ПРИ СОДЕРЖАНИИ В РАЗЛИЧНҶХ ТИПАХ УЛЬЕВ / [3] Улугов О.П., Шарипов А.1, Тохиров О.Р., ,
19 ТАЪСИРИ ВАЗНИ ЗИНДА БА МАҲСУЛНОКИИ ШИРӢ / [3] Сафарализода С.С., Рӯзиев Т.Б., , ,
20 КОЭФФИТСИЕНТИ АЛОҚАМАНДИИ МАҲСУЛНОКИИ ШИРИИ МОДАГОВҲОИ ЗОТИ СИЁҲАЛО ВОБАСТА БА ДАВРАҲОИ ШИРДИҲӢ / [2] Тураев С.О., , , ,
21 ТАЪСИРИ РЕТСЕПТҲОИ ГУНОГУНИ ХӮРОКАИ ОМЕХТА БА ТАРКИБИ ХИМИЯВИИ ГӮШТ ВА РАВҒАНИ ДУМБАИ ҚӮЧҚОРЧАҲОИ ЗОТИ ҲИСОРӢ / [2] Эсанов С.Т., , , ,
22 ИНКИШОФИ ИНДИВИДУАЛИИ ГӮСФАНДОНИ ЗОТИ ТОҶИКӢ ВОБАСТА АЗ АВЛОДҲОИ МАВҶУДА / [3] Абдураҳимов Х.Ҷ., , , ,
23 ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ НОРМ ОРГАНО - МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ОПАДЕНИЕ ПЛОДОВЫХ ОРГАНОВ ХЛОПЧАТНИКА / [2] Саидзода Р.Ф., Пирзода Т.Т., Саидзода С.Т., ,
24 РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА, ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛОКОМ / [3] Амиршоев Р.Ф., , , ,
25 ОМӮЗИШИ ҲОЛАТИ ЭПИЗООТӢ ОИД БА ЭНТЕРИТИТИ ПАРВОВИРУСИ САГҲО ДАР ШАҲРИ ДУШАНБЕ / [3] Раҳматзода Н.Р., Исматов Ш.А., Ҷумаева М.Т., ,
26 ТАPҲРЕЗИИ УСУЛИ САМАРАБАХШИ ТАБОБАТИ ИЛТИҲОБИ САРИРИИ ҒАДУДИ ШИРӢ ДАР МОДАГОВ / [3] Идиев Қ.У., , , ,
27 ПРОФИЛАКТИКА СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ ЖИВОТНЫХ ЗАЛОГ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ / [3] Муминов А.А., Асрорзода М., Тоиров А., Мирзахметов Ш.Р.,
28 ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА РАБОЧИХ ОРГАНОВ ПОЧВО-ОБРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН В УСЛОВИЯХ МАШИНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ / [1] Ахунов Т.И., Амиров Н.Р., Эргашев Ш.А., ,
29 ВЛИЯНИЕ УПРУГОСТИ ОПОР ПОДШИПНИКОВ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ ПО ДЛИНЕ КОНТАКТНЫХ ЛИНИЙ ЗУБЬЕВ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ / [2] Сафаров Х.С. , Холов Д.Т., , ,
30 ТАРҲРЕЗИИ ТЕХНОЛОГИЯ ВА МОШИНОЛОТ БАРОИ КИШТИ ЗИРОАТҲОИ КАЛАНДШАВАНДА / [2] Сафаров М., Исматов Қ.Н., Искандаров И.А., Сафаров Ҷ.М.,
31 АСОСНОК НАМУДАНИ ПАРАМЕТРҲОИ КОНСТРУКТИВӢ ВА РЕҶАВИИ ДАСТГОҲ БАРОИ ТОЗА НАМУДАНИ ҒАЛБЕРҲО / [4] У. П. Исоев, Х.К. Хуҷамқулов, М. Адамхонов, ,
32 ТАКМИЛДИҲИИ КОНСТРУКСИЯИ АППАРАТИ БУРАНДАИ СЕГМЕНТИЮ АНГУШТӢ / [2] Исоев У.П., Валиев С.З., , ,
33 РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ОТРАБОТАННЫХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ / [1] Х.Б.Хусейнов , А.С.Фохаков, Ф.С.Бодурбеков, М.Ю.Юнусов, Б.Р.Ахмадов
34 РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ УБОРКИ И ПЕРЕРАБОТКИ ЖИДКОГО НАВОЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПИРАЛЬНО-ВИНТОВЫХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ / [1] Шигапов И.И. , Ахмадов Б.Р. , Краснова О.Н., ,
35 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД В ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМАХ / [2] Шигапов И.И. , Ахмадов Б.Р., Краснова О.Н., ,
36 РОҲҲОИ ТАШКИЛИ МАРКАЗИ МОШИНУ-ТЕХНОЛОГӢ (ММТ) / [5] Бердиев С.А., , , ,
37 МУКАММАЛГАРДОНИИ КОНСТРУКСИЯИ ҲАРАКАТДИҲАНДАИ ДАСГОҲИ БУРИШИ КОМБАЙНИ ҒАЛЛАДАРАВ / [2] Валиев С.З., , , ,
38 ФИЗИКО – МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРАНУЛИРОВАННЫХ И БРИКЕТИРОВАННЫХ КОРМОВ КАК ОСНОВА РАЗРАБОТКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ КОРМОРАЗДАТЧИКОВ / [2] Зарипов А.А., , , ,
39 ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ЗАПОВЕДНИКA «ТИГРОВАЯ БАЛКА», ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ УЛУЧШЕНИЮ / [3] Р. Рахматиллоев , Д.Х. Домуллоджанов, Г.Р. Салихбаева, Г. Х. Сангинова,
40 СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО – КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ В ТАДЖИКИСТАНЕ / [2] Умарова Л.Д., Муниева П.Т., , ,
41 НАШЪУНАМО, РУШДИ ШОХУ БАРГ ВА РЕШАИ ДАРАХТОНИ БОҒИ ҶАВОНИ ИНТЕНСИВӢ ВА МУҚАРРАРӢ БО УСУЛҲОИ ГУНОГУНИ ОБЁРӢ / [3] Рахматиллоев Р., Гулов А.Б., , ,
42 ДУРНАМОИ РУШД ВА ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ОЗУҚАВОРИИ КИШВАР САМТИ МУҲИМИ ТАДҚИҚОТИ ИҚТИСОДӢ / [6] Ҳасанов А.А. , Ғоибов Б.И., , ,
43 ОСОБЕННОСТИ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И РЕЖИМЫ ОРОШЕНИЯ ТОМАТА ПРИ КАПЕЛЬНОМ ПОЛИВЕ В УСЛОВИЯХ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА / [1] Нурзода Назар Нур, Акрамов Абдугафор, , ,
44 ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ БАССЕЙНА РЕКИ ВАХШ / [0] Абдусаматов М., Латифзода Р.Б., Акрамов А, Рахимов А.,
45 МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ И ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КАСКАДНОЙ СОЛНЕЧНОЙ УСТАНОВКИ СИФОННОГО ТИПА / [0] Амонулоев А.Р., , , ,
46 РУШДИ ИННОВАТСИОНИИ ТЕХНОЛОГИЯИ ГӮСФАНДПАРВАРӢ– РОҲИ АСОСИИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ САМАРАНОКИИ ИҚТИСОДИИ ОН / [3] Ашуров И.С., Расулова Д.Б., , ,
47 ХАРОҶОТҲОИ ТРАНСАКСИОНӢ ҲАМЧУН ОБЪЕКТИ БАҲИСОБГИРИИ КОРХОНАҲОИ АЗИМ / [0] Дадоматов Д.Н., , Қӯзибоева Б.М., , ,
48 ОМИЛҲОИ ТАЪСИРКУНАНДА БА ФАЪОЛСОЗИИ РАВАНДҲОИ САРМОЯГУЗОРӢ ДАР СОҲАИ КИШОВАРЗӢ / [3] Исломов Ғ.Ҳ., Пирманова Н.С. , Шералиева М.Н., ,
49 АМНИЯТИ ОЗУҚАВОРӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН: МУАММОҲО ВА РОҲҲОИ ҲАЛЛИ ОНҲО / [6] Шоазизова М.Д., Амиров Н.И., Давлатова Ш.И., ,
50 АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ ИНФРАСОХТОРИ МУҲАНДИСӢ ВА МОҲИЯТИ ИЛМИВУ ИҚТИСОДИИ ИНФРАСОХТОР / [1] Ғоибов Бахтовар Исроилович, , , ,
51 ХАВФҲОИ ҚАРЗДИҲИИ ХУРД ДАР ШАРОИТИ ИҚТИСОДИ БОЗОРӢ / [5] Шарипов Х.П., , , ,
52 САМАРАНОКИИИ САРМОЯГУЗОРӢ ДАР СОҲАИ БОҒДОРИИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН / [5] Сангов А. Ш. , Бобоазиззода Ш. А., Ахмедов Д.Ҳ., ,
53 ИМКОНИЯТҲОИ ИСТЕҲСОЛИ ШАКАР ВА МАҲСУЛОТИ ИЛОВГӢ АЗ ЛАБЛАБУИ ҚАНД / [2] Рустамҷони С.Қ. , Ашуров И.С., Шукуров А.Р., Иброҳимзода И.Ш, Шукуров А.Р.
54 ТАМОЮЛҲОИ РУШДИ ИҚТИСОДИЮ ИҶТИМОИИ ДЕҲОТ ДАР ТАҶРИБАИ ДАВЛАТҲОИ ХОРИҶӢ / [4] Абдуллаев С. И., , , ,
55 БАҲОГУЗОРӢ БА ҲОЛАТИ МУОСИРИ ИНФРАСОХТОРИ ИҶТИМОИИ ДЕҲОТ ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН / [4] Хисрави А., , , ,
56 ИННОВАТСИЯ ҲАМЧУН ОМИЛИ РУШДИ КОРХОНАҲОИ АГРОСАНОАТӢ / [2] Саидов П.М., , , ,
57 МЕХАНИЗМҲОИ ТАКМИЛИ БАҲИСОБГИРИИ ИДОРАКУНӢ ДАР СОҲАИ КИШОВАРЗӢ / [1] Мирзоев С.А., Сангов А.Ш., , ,
58 ТАҲЛИЛИ ОМИЛҲОИ АСОСИИ РУШДИ СОҲАИ ЧОРВОДОРӢ ДАР КОРХОНАҲОИ КИШОВАРЗӢ / [2] Қурбонова, Ф.К., Қурбонова Ф.К., , ,
59 САМАРАНОКИИ ИСТЕҲСОЛИ ЗИРОАТҲОИ ПОЛИЗӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН / [5] Қодиров Р.Н. , Пиров Д.Ш., , ,
60 АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ МЕХАНИЗМИ САРМОЯГУЗОРӢ ВА ПРИНСИПҲОИ ОН / [3] Хайрзода Ф.А., , , ,
61 КЛАСТЕРИКУНОНИИ БАХШИ АГРОСАНОАТӢ ДАР МИНТАҚА / [8] Наҷбудинзода Ҳ.Ш. , Давлатов А.Дж., Шарипов Ф.Ш., ,
62 БУДУЩЕЕ МОБИЛЬНОГО ПЛАТЕЖА КАК ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ / [4] Табарзода О.С. , Маматкулов А.А., Расулов А.Р., ,