Лого рус
 
nachodki.ru интернет-магазин

МУНДАРИҶА

Номгуи мақола

Муаллиф

1

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОТИВОГРИБКОВОЙ ЗАЩИТЫ ПЛОДОВ ЛИМОНА ПРИ ХРАНЕНИИ С ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ МЕТОДОМ IN VITRO []

Салимзода А.Ф., Джурахонзода Р.Дж.

2

БАРОМАДИ УМУМИИ ҲОСИЛИ АРЗАН ВОБАСТА АЗ ИСТИФОДАИ НУРИҲО ДАР МИНТАҚАҲОИ ШИМОЛИ ТОҶИКИСТОН []

Маҳмадёрзода У.М., Қурбонова Б.А., Мамадҷонов М.М.

3

ҲОСИЛНОКИИ НАВЪҲОИ ОФТОБПАРАСТ ВОБАСТА АЗ ЗИЧИИ НИҲОЛҲО ДАР ШАРОИТИ ЗАМИНҲОИ ЛАЛМИИ ТОҶИКИСТОНИ МАРКАЗӢ []

Норов М.С.

4

ИҚТИДОРИ ФОТОСИНТЕТИКӢ ВА МАҲСУЛНОКИИ ТОЗАИ ФОТОСИНТЕЗ ДАР ВОБАСТАГӢ АЗ МЕЪЁР ВА УСУЛИ КИШТИ НАХЎД []

Курбонова Б.А., Бердибекова М.Г.

5

САМАРАИ ИҚТИСОДИИ ПАРВАРИШИ ЧОРМАҒЗИ ЗАМИНӢ ДАР КИШТИ АНГОРИИ ШАРОИТИ ТОҶИКИСТОНИ МАРКАЗӢ []

Бегназаров Д.Б., Норов М.С.

6

САМАРОНОКИИ ИСТИФОДАБАРИИ ОЛОТҲОИ МУОСИР БАР ЗИДДИ КАСАЛИЮ ҲАШАРОТИ ЗАРАРРАСОН []

Қаҳоров Д.Р., Ҳафизов А.А., Бобоев А.А., Исоев У.П.

7

ТАЪСИРИ НУРИҲОИ МИНЕРАЛӢ ВА БИОЛОГӢ БА ҲОСИЛНОКИИ НАВЪОҲИ ПОМИДОР ДАР ШАРОИТИ ДАНҒАРА []

Исуфов Ҷ.Ш., Расулов Б.Р., Боймуродов Р.Б.

8

ТАЪСИРИ НУРИҲОИ МАЪДАНӢ БА ҲОСИЛБАНДИИ РАСТАНИИ АНОР ДАР ШАРОИТИ ВОДИИ ҲИСОРИ ТОҶИКИСТОН []

Гулов С.М., Аюбов Э.Ҳ.,

9

ТАРКИБ, ХУСУСИЯТҲО ВА АҲАМИЯТНОКИИ МАҲСУЛОТИ ҶАВЗОГӢ []

Муҳиддинов А. Р., Ҳафизова Ф.

10

ДЕЙСТВИЕ РЕГУЛЯТОРА РОСТА НА АКТИВНОСТЬ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ В УСЛОВИЯХ ЗАСОЛЕНИЯ INVITRO []

Сайдализода С.Ф., Киёмзода З.С., Шукурова М., Алиев К.

11

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ ТЫКВЫ В УСЛОВИЯХ КУЛЯБСКОГО РЕГИОНА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН []

Зухуров Ш.С., Мамадризохонов А.А.

12

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ФЕРУЛЫ ГИГАНТСКОЙ (FERULA GIGANTEAN B.FEDTSCH) В УСЛОВИЯХ КУЛЯБСКОГО РЕГИОНА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН []

Хасанов А.Ф., Давлатзода С.Х

13

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОТИВОГРИБКОВОЙ ЗАЩИТЫ ПЛОДОВ ЛИМОНА ПРИ ХРАНЕНИИ С ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ МЕТОДОМ IN VIVO []

Джурахонзода Р.Дж. Салимзода А.Ф.

14

ТАЪСИРИ НУРИИ ОРГАНИКӢ БА МИҚДОРИ ПИГМЕНТҲОИ ФОТОСИНТЕТИКӢ ВА ҚАДКАШИИ ПОЯИ НАМУНАҲОИ ТОПИНАМБУР (HELIANTUS TUBEROSUS L.) []

Сафармади Мирзоалӣ

15

ОСНОВНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ НА ПОСЕВАХ ФАСОЛИ КУЛЯБСКОГО РЕГИОНА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН []

Саидзода Рамазон.

16

ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ БЫЧКОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ ПРИ СКАРМЛИВАНИИ ЛЬНЯНОГО ЖМЫХА []

Раджабов Ф.М., Гиёсов Н.Р.

17

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СКРЕЩИВАНИЯ СИММЕНТАЛОВ С МОЛОЧНЫМ СКОТОМ []

Косилов В.И., Салихов А.А., Раджабов Ф.М., Иргашев Т.А.,

18

ПРОМЕРЫ И КЛАССНОСТЬ ЛОШАДЕЙ ТАДЖИКСОЙ ПОРОДЫ ЗАПИСАННЫХ В I-ом ТОМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЛЕМЕННОЙ КНИГИ []

Шамсиев А.Г., Мирзоева Г.Н., Беков И.С., Хайруллоева Х.И., Хукматов Д.З.-

19

ТРОПИЛЕЛАПСОЗ - ХАТАРИ НАВБАТӢ БА СОҲАИ ЗАНБЎРИАСАЛПАРВАРӢ ДАР ТОҶИКИСТОН []

Риоева Н.Г.

20

ВЛИЯНИЕ ЖИВОЙ МАССЫ И ВОЗРАСТА ПЕРВОГО ОТЕЛА НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ []

Расулова П.Т., Рузиев Т.Б., Назаров Н.О.

21

СКОРОСТЬ МОЛОКООТДАЧИ И ИНДЕКС ВЫМЕНИ У КОРОВ ТАДЖИКСКОГО ТИПА ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ В УСЛОВИЯХ ПЛЕМЕННОГО ХОЗЯЙСТВА ОАО «БАРАКАТИ ЧОРВОДОР» []

Риоева Н. Г.

22

ИСТИФОДАБАРИИ КАНДАНИҲОИ ФОИДАНОКИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР СОҲАИ ПАРАНДАПАРВАРӢ []

Усмонов Н.С., Миравшозода М.Р., Комилзода Д.Қ.

23

КАТЕГОРИЯҲОИ КӮЛҲОИ МОҲИПАРВАРӢ []

Шамсиддинов Ф.А., Азизов Ф.Ф.

24

ПРОБИОТИКИ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ ОТ БОЛЕЗНЕЙ []

Рахматзода Н.Р., Сафаралиев А.Р., Шеров Н.Ф.

25

САМАРАНОКИИ ТАБОБАТИ МАҶМӮӢ ҲАНГОМИ ЭНДОМЕТРИТИ МОДАГОВҲО []

Идиев Қ.У., Турдиев Ш.А.,

26

АНАЛИЗ ДНК – МИКРОСАТЕЛЛИТОВ ОВЕЦ, РАЗВОДИМЫХ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН []

Шералиев Ф.Д., Раджабов Н.А., Иолчиев Б.С., Рахимов Ш.Т.

27

ЛЕЙКОЗ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ХОЗЯЙСТВАХ НАСЕЛЕНИЯ И ЕГО ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ []

Набиев М. Н., Зуурбекова О., Мурватуллоев С.А.

28

ИСТИФОДАБАРИИ РАВҒАНҲОИ ЭФИРӢ ДАР СОҲАИ ТИБ []

Назарова С.З.

29

СИСТЕМАИ МОШИН ДАР СОҲАИ БОҒУ ТОКПАРВАРӢ - АСОСИ БАЛАНДШАВИИ ДАРАҶАИ МЕХАНИЗАТСИЯ []

Буҳодуров Ш.Б., Дӯсталиев С.Т.

30

АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ АГРЕГАТОВ ПРИ РАБОТЕ НА СКЛОНАХ []

Насрединов А.С., Шокирхучаев А.А.

31

УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ (УС) МАМЕДОВА – АХУНДОВА – САФАРОВА И ТЕЙТА ДЛЯ РАСЧЕТА ВЯЗКОСТИ, ПЛОТНОСТИ ЭЛЕКТРОЛИТОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ И ДАВЛЕНИЯХ []

Гуломов М.М. Асоев М.Дж., Махкамова И.И.,

32

ТАЪСИРИ РАЗРЯДИ БАРҚЇ БА ҲОСИЛНОКИИ ЗИРОАТИ ПАХТА []

Туразода Ф., Шамсиев М.В.

33

НАҚШИ БУНЁДИ НЕРӮГОҲИ ОБИИ РОҒУН БА ҲАВЗАИ ДАРЁИ ВАХШ ВА РОҲҲОИ ИДОРАКУНИИ УСТУВОРИИ ТАНЗИМИ ЭКОЛОГИИ ҲАВЗАИ НЕРУГОҲ []

Икромов И.И., Мирзоев И.А., Қурбонализода С.Ш., Мирзоев У.И.,

34

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА, ТИПИЗАЦИЯ ГЕОРИСКОВ И НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ БАССЕЙНА РЕКИ ЗЕРАВШАН []

Каримов А.А.

35

САМАРАНОК ИСТИФОДАБАРИИ ОБ ҲАНГОМИ ОБЁРИИ ҶУВОРИМАККА []

Завурбеков С.С., Расулов Р.

36

РОҲҲОИ БЕҲТАРКУНИИ ЗАМИНҲОИ ДУБОРА ШӮРШУДА ДАР ШАРОИТИ НОҲИЯИ ФАРХОР []

Толибов К.Б., Сайдумаров С.С., Иброњимов Н.Ш.

37

РОСТ, РАЗВИТИЕ КРОНЫ И КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ ИНТЕНСИНОГО И ОБЫЧНОГО МОЛОДОГО САДА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ОРОШЕНИЯ []

Гулов А.Б., Рахматиллоев Р., Сатторов Ш.Дж.

38

ДАЛЕЛҲОИ ХУРДИ ИСБОТКУНАНДАИ ТАҒЙИРЁБИИ ИҚЛИМ ВА ТАЪСИРИ ОН БА ЗАХИРАИ ОБИ ПИРЯХҲОИ ҲАВЗАИ ДАРЁИ БАРТАНГ []

Сафаров Ҳ.Н., Қодиров Б.А.,

39

МОҲИЯТИ ИТИСОДИИ САРМОЯ ВА РУШДИ НИЗОМИ САРМОЯГУЗОРӢ ДАР КАС []

Шарифов З. Р., Толибов Р.Ш.

40

МОДЕЛИ ИҚТИСОДӢ – ОМОРИИ ТАҲЛИЛИ ОМИЛИИ ТАЪМИНИ ИҚТИСОДИЁТ БО ҚАРЗҲОИ БОНКӢ []

Низомов С.Ф., Солиев Б.Н.-

41

ИСТИФОДАИ ЗАМИН: МАСЪАЛАҲОИ НАЗАРИЯ ВА МЕТОДИ ҲИСОБКУНИИ САМАРАНОКӢ []

Шарифов З.Р., Давлаталӣ Ш.

42

ҲОЛАТИ ИСТЕҲСОЛИ ҒАЛЛАДОНА ДАР МИНТАҚАИ ҲИСОРИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН []

Олимов А.Х., Аминзода З.М.

43

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА ПРОДУКЦИИ ОВЦЕВОДСТВА []

Исломов Г.Х.

44

НАҚШИ БОСАМАРИ ДАВЛАТ ДАР МУБОРИЗА БО КОРРУПСИЯ ВА ТАКМИЛИ ТАДБИРҲОИ СИЁСИЮ ИДОРАКУНӢ ДАР МАҚОМОТИ ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТӢ []

Ҳасанов Ш.К.

45

ОМИЛҲОИ АСОСИИ ТАЪСИРРАСОН БА НАРХИ МАҲСУЛОТИ КИШОВАРЗӢ []

Файзуллоева К.Н.

46

ХУСУСИЯТҲОИ БАҲИСОБГИРИИ ХАРОҶОТИ ИСТЕҲСОЛИИ МАҲСУЛОТИ ПАРАНДАПАРВАРӢ []

Абдураҳимов А.А., Ҷонмаҳмадов Қ.Ш.

47

РОҲҲОИ АСОСИИ БАЛАНДБАРДОРИИ САМАРАБАХШИ ИСТЕҲСОЛИ МАҲСУЛОТИ БОҒДОРИИ ВИЛОЯТИ СУҒД []

Ҳайитбоева Н.А., Самадова З.А.

48

СТАТУС СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ СЕЛЬСКИХ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ []

Умарова Л.Д., Муниева П.Т.

49

ТАҚВИЯИ НАҚШИ НИҲОДИ ҶОМЕАИ ШАҲРВАНДӢ ДАР ФАЪОЛИЯТИ ЗИДДИКОРРУПСИОНӢ []

Ҳасанов Ш.К.

50

ОМИЛҲОИ ТАЪСИРКУНАНДАИ РАҚОБАТПАЗИРИИ МАҲСУЛОТИ КИШОВАРЗӢ []

Валиев З.Ҷ., Ҷобиров Ш.А., Саидов А.И.

51

ҶАНБАҲОИ ИЛМИИ МАВҚЕИ ХОҶАГИҲОИ ШАХСИИ ЁРИРАСОН ДАР ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ОЗУҚАВОРӢ []

Шарифова Ф. И.

52

ДАРОМАД ВА ХАРОҶОТИ ПУЛӢ ҲАМЧУН НИШОНДИҲАНДАҲОИ АСОСИИ БАҲОДИҲИИ САТҲИ ЗИНДАГИИ АҲОЛ []

Самиева М.Б.

53

РАКОБАТПАЗИРИИ МАҲСУЛОТҲОИ АГРООЗУҚАВОРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ШАРОИТИ УЗВИЯТИ СОЗМОНИ УМУМИҶАҲОНИИ САВДО (СУС) []

Аллашукуров Б.Э.

54

ТАҲҚИҚИ ХУСУСИЯТҲОИ ТАШАККУЛ ВА РУШДИ СОҲИБКОРӢ ДАР ДЕҲОТ []

Мизробов С.С.

55

БАҲОДИҲИИ ҲОЛАТИ МУОСИРИ ҚАРЗДИҲӢ БА СОҲАИ КИШОВАРЗӢ []

Шарипов Х.П.

56

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ []

Розиков А., Сидиков Н., Мирзоев Б.

57

НАҚШИ ДИВЕРСИФИКАТСИЯИ ИҚТИСОДИЁТ ДАР РУШД ВА ТАНЗИМИ САТҲИ ЗИНДАГИИ АҲОЛИИ ДЕҲОТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН []

Самиева М.Б.

58

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА В ТАДЖИКИСТАНЕ []

Акдодова Н.Н., Назарамонова Д.М.

59

ИСЛОҲОТИ ЗАМИН ВА ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ ОН []

Ализода Тоҳир

60

РОҲҲОИ ТАКМИЛИ МЕХАНИЗМИ АЛОҚАҲОИ БЕРУНИИ ИҚТИСОДИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН: ВАЗЪ, ХУСУСИЯТ ВА ДУРНАМО []

Мениқулов С., Эмомов З.

61

ҲОЛАТИ МУОСИРИ ЗАХИРАҲОИ МЕҲНАТ ДАР КОРХОНАҲОИ ХОҶАГИИ ҚИШЛОҚ ВА ҲУДУДҲОИ ДЕҲОТ []

Самандаров И.Ҳ., Сидиқзода Ш.М., Самандарова С.И.